ปตท.อนุมัติบริษัทย่อยซื้อหุ้น Lotus ต่อยอดธุรกิจยา 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท(บอร์ด ปตท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 และคณะกรรมการ Lotus Pharmaceutical Company Limited หรือ Lotus (Lotus เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน TWSE หมายเลข 1795) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lotus จํานวน 17,517,348 หุ้น ที่ราคา 80.7 เหรียญไต้หวันใหม่ต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นไปตามกฎระเบียบการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน และภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด ใน Lotus คิดเป็น 6.66% ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว

โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ในธุรกิจ New S-curve ของ ปตท. ที่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม่ด้าน Life Science ทั้งนี้ Lotus ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจําหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท ซึ่งการลงทุนใน Lotus จะทําให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาด้านมะเร็งวิทยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในภูมิภาคดังกล่าวสามารถเข้าถึงยาสามัญได้มากขึ้น

 

 

Comment : ปตท.อนุมัติบริษัทย่อยซื้อหุ้น Lotus ต่อยอดธุรกิจยา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ