เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ สนพ. และ สพฐ. มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น

21/05/2015 | 1829 | Tags : Event cate_sub_3_1

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ สนพ. และ สพฐ. มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกกำลัง 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการสานต่อการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ "พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง" ให้ 7 โรงเรียนดีเด่น ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานด้านวิชาการได้อย่างกลมกลืน จนนำไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

...............

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ สนพ. และ สพฐ. มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ