บอร์ด ปตท.สผ.มีมติแต่งตั้ง"วัฒนพงษ์ คุโรวาท" เป็นกรรมการ 

นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย เลขานุการบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564/497 วันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติเลือกตั้งนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายทวารัฐ สูตะบุตร ที่ขอลาออก

อีกทั้งแต่งตั้งนายวัฒนพงษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และนายวัฒนพงษ์ ตอบรับเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว

Comment : บอร์ด ปตท.สผ.มีมติแต่งตั้ง"วัฒนพงษ์ คุโรวาท" เป็นกรรมการ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ