กกพ. เลื่อนประกาศผลโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2564 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กกพ. มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ตามที่ กฟภ. เสนอ โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เป็นภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จากกำหนดเดิมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

 "เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รอบใหม่ที่ค่อนข้างรุนแรง และขยายตัวเป็นพื้นที่วงกว้างทั่วประเทศไทย ประกอบกับมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) กำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงเสนอ กกพ. ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ออกไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป" นายคมกฤช กล่าว

 สำหรับมติ กกพ. ที่พิจารณาเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการโครงการใหม่ ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและ คำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จากเดิมวันที่ 21 พ.ค. 64 เปลี่ยนเป็นวันที่ 2 ก.ค. 64 ,ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. (ภายใน 15 วัน) จากเดิมภายในวันที่ 4 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 16 ก.ค. 64 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ (ภายใน 30 วัน) จากเดิมวันที่ 3 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 64 ,กกพ. พิจารณาผลอุทธรณ์ จากเดิมภายในวันที่ 7 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 18 ส.ค. 64 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา และเสนอ กกพ. พิจารณา จากเดิมภายในวันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 25 ส.ค. 64

สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จากเดิมภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 26 ส.ค. 64 ,การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) จากเดิมภายในวันที่ 22 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 2 ก.ย. 64 ,ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 120 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ)  จากเดิมภายในวันที่ 12 พ.ย. 64 เป็นวันที่ 24 ธ.ค. 64 และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ จากเดิมภายในวันที่ 12 พ.ย. 67 เป็นวันที่ 24 ธ.ค. 67

 อย่างไรก็ตาม ผลสรุปจำนวนผู้ยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)  ในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง ไม่มีผู้ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า สำหรับ กฟภ. ซึ่งได้เปิดรับข้อเสนอ โดยหมดเขตรับยื่นไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 246 ราย แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงได้เป็น ประเภทชีวมวล จำนวน 143 ราย และประเภทก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย) จำนวน 103 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค

นายคมกฤช กล่าวว่า หลังจากกระบวนการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าเทคนิคเสร็จสิ้นแล้ว กกพ. จะพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาด้วยวิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) ซึ่งจะเรียงลำดับคำเสนอขอขายไฟฟ้าที่เสนออัตราส่วนลด (ร้อยละ) จากมากไปหาน้อย โดยผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าที่เสนออัตราส่วนลดมากจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าบรรจุในสายป้อน (Feeder) ที่ว่างก่อนจนกว่าจะครบเป้าหมายการรับซื้อโดยจะต้องคำนึงถึงศักยภาพระบบไฟฟ้าที่จะรองรับได้ด้วย

"กกพ. จะสามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ทันกำหนดวันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 120 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายใน 36 เดือน นับจากวันที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับข้อมูลรายละเอียดและความคืบหน้าอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ กกพ. จะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.erc.or.th" นายคมกฤช กล่าว

 

Comment : กกพ. เลื่อนประกาศผลโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2564
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ