โออาร์จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ OR ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ผ่าน บริษัท พีทีทีโออาร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (OR Holdings) ร่วมลงทุนกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Bluebik) เพื่อจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT Digital) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 100,000 บาท โดย Modulus และ Bluebik ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่การขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

Comment : โออาร์จัดตั้งบริษัทร่วมทุน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ