RATCH ผนึก PRINC รุกขยายธุรกิจบริการสุขภาพทั่วประเทศ



 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 346,233,682 หุ้น และหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 34,623,369 หุ้น รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 380,857,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวน 1,557,705,338.59 บาท ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยมีศักยภาพการเติบโตอย่างมีนัยในระยะยาว จากสภาวะสังคมผู้สูงอายุ และพฤติกรรมความสนใจการดูแลสุขภาพของคนในสังคมที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งการเติบโตที่สำคัญของทั้งห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจนี้ด้วย ไม่เพียงเฉพาะการบริการทางแพทย์และบริการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพด้วย นอกจากนี้ บริษัท ยังเห็นว่า โมเดลการลงทุนธุรกิจบริการสุขภาพมีความใกล้เคียงกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้เวลาในการคืนทุน ที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในจัดการความเสี่ยงและบริหารผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

"บริษัทฯ มองว่า ธุรกิจบริการสุขภาพมีศักยภาพการเติบโตอย่างมากในอนาคต แต่การเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ จนเมื่อกลุ่ม PRINC ต้องการผู้ร่วมทุน จึงเป็นโอกาสที่ดีให้ RATCH ได้เข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างจริงจัง ซึ่งทีมผู้บริหาร PRINC มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ โดยในช่วงเริ่มลงทุนขยายฐานธุรกิจด้านบริการสุขภาพนี้  RATCH กับ PRINC จะผนึกความแข็งแกร่งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของ PRINC ที่มุ่งเน้นสร้างฐานธุรกิจในตลาดเมืองรองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้กับประชาชนด้วยการให้บริการและการจัดการต้นทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯเช่นกัน บริษัทฯ เชื่อมั่นในแผนการเติบโตของ PRINC ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและนำพาความยั่งยืนมาสู่องค์กรและความร่วมมือเพิ่มเติมของทั้งสองบริษัทฯในอนาคต" นายกิจจา กล่าว

ด้าน ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งสำคัญยิ่งนี้จะนำไปสู่การขยายโรงพยาบาลตามเป้าในปี 2565 รวม 20 แห่งจากปัจจุบันมีจำนวน 11 แห่งใน 10 จังหวัด และมีแผนขยายเครือข่ายปฐมภูมิที่เป็นคลินิกบัตรทอง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการ 13 แห่งให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 100 แห่งในปี 2565

นอกจากนี้ทั้ง RATCH กับ PRINC มองทิศทางการเติบโตของธุรกิจสุขภาพโดยเฉพาะฝั่งผู้สูงอายุ ซึ่งยังถือว่ามีโอกาสทางธุรกิจอยู่อีกมาก พร้อมร่วมมือและการพัฒนาฝั่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเชิงสุขภาพ พลังงานสะอาดและด้านอื่นๆเป็นตามปณิธานของ PRINC การพัฒนาคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

"ขอบคุณ RATCH ที่เชื่อมั่น PRINC ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง RATCH เข้ามาศึกษาธุรกิจของ PRINC ต่อเนื่อง จนเชื่อมั่นว่าเราสามารถบริหารโรงพยาบาล โดยใช้โมเดล Shared Services ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเรามีทีมแพทย์ บุคลากร และทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพอื่นๆ ในอนาคต

เราเชื่อมั่นว่า PRINC สามารถดูแลรักษาคนไข้ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared Value) ในทุกพื้นที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่และคาดหวังว่า RATCH จะช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Platform ทางการแพทย์เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยโดยเฉพาะเมืองรอง ให้มีโอกาสได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดี" ดร.สาธิต กล่าว

ทั้งนี้ PRINC ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งในการร่วมพัตนาการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆที่ยังไม่เพียงพอ และยังเสริมบริการทางการแพทย์ที่รัฐได้จัดให้ ซึ่งพันธมิตรต่างๆที่ร่วมกับ PRINC ล้วนเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น IFC (International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (World Bank Group) และ RATCH ที่มาร่วมผลักดันให้ PRINC ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งดังปณิธานว่าเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจที่คอยดูแล พัฒนาคน ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

Comment : RATCH ผนึก PRINC รุกขยายธุรกิจบริการสุขภาพทั่วประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ