สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเชิญชวนบุคคลจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ อาทิ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้แทนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกำไรทางธุรกิจ และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1) สัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 40 บริบูรณ์และ 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้มีกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้น จากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบัน ได้รับพระบรมราช โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน จะพ้นจากตำแหน่ง โดยการจับสลากเมื่อครบกำหนดสามปีในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในการนี้สำนักงาน กกพ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการสรรหา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน และนำเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในกรอบเวลาที่กำหนดตามขั้นตอนของกฎหมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. : www.erc.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 713 และ 744

 

Comment : สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ