ราช กรุ๊ป ลงนามสัญญาเงินกู้ IFC 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ถือหุ้นทั้งจำนวน (ในฐานะผู้กู้) และบริษัท (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan) จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ International Finance Corporation (IFC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือโครงการ โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสปป. ลาว

Comment : ราช กรุ๊ป ลงนามสัญญาเงินกู้ IFC 150 ล้านเหรียญสหรัฐ