กลุ่มบางจาก ก่อตั้ง Carbon Markets Club 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบางจากฯ ประกอบด้วย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อก่อตั้งเครือข่าย Carbon Markets Club โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการก่อตั้งเครือข่าย Carbon Markets Club นี้ บริษัทฯ และองค์กรพันธมิตร มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสนับสนุนเผยแพร่ ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน และพัฒนาการซื้อขายไปสู ่ platform ระบบดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วและทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามปณิธานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทพลังงานไทยที่จะดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท BCP Energy International PTE.LTD. (BCPE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กับบริษัท Sacgasco Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย การซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม2564 และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

Comment : กลุ่มบางจาก ก่อตั้ง Carbon Markets Club