PTTGC ซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH มูลค่า 148,417 ล้านบาท 

 

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) เมื่อวันที 1 กรกฎาคม 2564 ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน GC Inter B.V. ได้มีมติอนุมัติให้ GC Inter B.V. เข้าทําธุรกรรม โดยมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ธุรกรรมที่ 1: ก) ซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) จาก Allnex Holdings S.à.r.l รวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ทีราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ล้านบาท และ ข) สัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษัทเป้าหมาย จาก Allnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ล้านบาท และ

(2) ธุรกรรมที่ 2: ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก WP INVEST GMBH (WP Invest) เทียบเท่าร้อยละ 6 ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ที่ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซึ่ง Allnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (ผู้ขาย) จะดําเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V.

โดยผู้ขายเป็นกองทุนทีมี Advent International เป็นทีปรึกษากองทุนและการเข้าทําธุรกรรมทั้งธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 รวมเรียกว่า "ธุรกรรม" การทําธุรกรรมข้างต้นเป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกันโดยทีสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนาม เมือวันที 10 กรกฎาคม 2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อ 1 ยูโร1) ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามปัจจัยบางประการบริษัทฯ คาดว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ เชื่อว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อหุ้น Allnex Holding GmbH โดย GC Inter B.V. ครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพออันได้แก่เงินสดในมือ ความสามารถในการจัดหา เงินกู้จากภายนอก ทั้งจากเงินจากสัญญาเงินกู้จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงิน นอกจากนี้ด้วยผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว การเข้าซื้อกิจการการบริษัทเป้าหมายที่มีผลประกอบการที่ดี และมูลค่า Synergy จะส่งผลให้ผลประกอบการรวมและฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งและสามารถดำเนินธุรกิจและเจริญเติบโตไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินให้ ยังคงแข็งแกร่งต่อไปด้วย

นายคงกระพัน กล่าวว่า ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อ สนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

Comment : PTTGC ซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH มูลค่า 148,417 ล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ