PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา2เดือน(ก.ค.-ส.ค.64) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564  ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1

                  1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

                  1.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ

 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน

                 2.1 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)

ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

                2.2 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)

- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย  หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)

- ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)

2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)

 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

 3.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

                3.2  ใช้ไฟฟ้าเกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ

ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th 

 

 

Comment : PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา2เดือน(ก.ค.-ส.ค.64)
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ