กกพ. เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ. ในส่วน"เอ็นจีโอ"และ"อธิการบดี" 

                นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน กกพ. ขอแจ้งผลสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย

1. นายวิจารย์ สิมาฉายา มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

2. นายสมศักดิ์ สันธินาค สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา

3. นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

4. นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

รายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือเชิญผู้มีอำนาจขององค์กร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน กกพ. และในส่วนของผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางสำนักงาน กกพ. ได้ส่งหนังสือเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนตามรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิรับการคัดเลือก โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดไว้ที่สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ของสำนักงาน www.erc.or.th ต่อไป

Comment : กกพ. เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ. ในส่วน"เอ็นจีโอ"และ"อธิการบดี"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ