ไทยออยล์ได้รับการคงอันดับความน่าเชื่อถือ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ BBB โดยมีมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ระดับมีเสถียรภาพ (Stable) และวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s) ได้ประกาศคงอันดับ Credit Rating ของบริษัทฯ เช่นกันที่ Baa3 และมีมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) เชิงลบ (Negative) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง  2 สถาบันมีมุมมองที่คล้ายกันว่า การเข้าลงทุนในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP") ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการมีโครงสร้างธุรกิจที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงสร้างโอกาสการเติบโตในประเทศอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการจัดหาเงินทุนสําหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว (Recapitalization Plan) ที่ชัดเจน รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนดังกล่าว ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ "ไทยออยล์คาดจะดำเนินการเข้าลงทุนใน CAP แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 และรับรู้ผลการดำเนินการของ CAP ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ในไตรมาส 4 ปี 2564

Comment : ไทยออยล์ได้รับการคงอันดับความน่าเชื่อถือ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ