ผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคป้ายแดงยืนยันขยายไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

10/06/2015 | 1397 | Tags : News cate_sub_2_1

ผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคป้ายแดงยืนยันขยายไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

      นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA คนใหม่ (คนที่ 13) มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร PEA ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพฯ  
      ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ได้ตั้งปณิธานการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนำพาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ไปเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
         ส่วนแนวทางในการบริหารและพัฒนา PEA นั้น ได้นำนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลังและนโยบายของคณะกรรมการ PEA รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มาเป็นปัจจัยนำเข้าในการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกำหนดนโยบายไว้ด้วยกัน 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลวิธี ดังนี้  
         1. Strengthening เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุขพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่สำคัญต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มพัฒนาให้เป็น "Super PEA"
        2. Standardizing สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยและกระบวนการทำงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
       3. Smart มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทันสมัยรองรับ Smart Grid และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรสู่ Smart Organization
        4. Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ    สร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาสร้างกลไกนำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรสู่การทำงานแบบมืออาชีพ
       ภารกิจสำคัญเร่งด่วนและต้องดำเนินการในขณะนี้ อาทิ การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับทุกครัวเรือนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบ 100 % ซึ่งจากการสำรวจเมื่อต้นปี 2558 ยังมีสถานะครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกจำนวน 72,059 ครัวเรือน อยู่ระหว่างจัดสรรเข้าโครงการจำนวน 31,117 ครัวเรือน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 1 แห่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยและอาคารธุรกิจ ยื่นคำขอเพื่อขายไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) การพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง PEA ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 6 สถานี รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆงบประมาณ 3,140 ล้านบาท ในพื้นที่ 6 จังหวัด อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ

         สำหรับประวัติของนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ PEA สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2523 เริ่มบรรจุเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี 2524 ในตำแหน่งวิศวกรอันดับ 1  ฝ่ายวิศวกรรม ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับสูงขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ PEA คนที่ 13 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
.................

Comment : ผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคป้ายแดงยืนยันขยายไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ