บี.กริม เพาเวอร์จับมือ PTTGL ร่วมทุนธุรกิจ LNG 


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ได้บรรลุความสำเร็จในการร่วมทุนกับ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งร่วมทุนระหว่าง ปตท. และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 50:50) โดย PTTGL ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์แอลเอ็นจี เจวี จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อจัดหาและจำหน่าย LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่น ๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงต่อยอดการประกอบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

สำหรับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์แอลเอ็นจี เจวี จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและค้าก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ โดยมีผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 50  และ PTTGL ถือหุ้นร้อยละ 50

 

Comment : บี.กริม เพาเวอร์จับมือ PTTGL ร่วมทุนธุรกิจ LNG