กฟผ. โชว์นวัตกรรรมด้านไฟฟ้าประเทศ

15/06/2015 | 1823 | Tags : Event cate_sub_3_1

กฟผ. โชว์นวัตกรรรมด้านไฟฟ้าประเทศ


 

                    นายสุธน บุญประสงค์  รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดเผยว่า   การจัดงานสัมมนา "EGAT R&D Forum 2015"   ภายใต้รูปแบบ "Smart Innovation for Thai Hapiness" เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการเผยแพร่ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของ กฟผ.   และพันธมิตรสู่สาธารณชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น   รูปแบบของงานสัมมนา ประกอบด้วย  การจัดแสดงนิทรรศการ และการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องงานวิจัยที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน ใน  3  มุมมอง  คือ  งานวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน  งานวิจัยเพื่อการผลิตและส่งไฟฟ้า  และเทคโนโลยีสำหรับอนาคต 

                   สำหรับ งานวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน จะนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าที่ปราศจากของเสีย โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ "Mae Moh Zero Waste Concept" ซึ่งลดผลกระทบตั้งแต่ขั้นตอนการทำเหมือง  การผลิตไฟฟ้า และการนำขี้เถ้าที่เป็นของเสียจากการผลิตไฟฟ้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การทำประการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง    งานวิจัยเพื่อการผลิตและส่งไฟฟ้า จะนำเสนอการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน้ำ การสำรวจแนวสายส่งไฟฟ้าทางอากาศด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ การพัฒนาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะไกลสำหรับด้าน เทคโนโลยีสำหรับอนาคต จะนำเสนองานวิจัย บ้านยุคดิจิตอล ซึ่งโลกจะปรับระบบไฟฟ้าจาก AC สู่  DC 

                   การดำเนินตามภารกิจผลิตไฟฟ้าของ กฟผในรอบ 46 ปี ที่ผ่านมา กฟผได้ให้ความสำคัญกับ    การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา   เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน กฟผและสังคม มาโดยตลอด   โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กฟผได้สนับสนุนโครงการวิจัยแล้วถึงจำนวน 220 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 1,400 ล้านบาท   โดยเป็นโครงการงานวิจัย ด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน 56 โครงการ    การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภารกิจหลัก ในการผลิตไฟฟ้า      ด้วยความตระหนัก และใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชนของ กฟผ.ให้บรรลุตามเป้าหมาย   นายสุธน  บุญประสงค์  กล่าวทิ้งท้าย

 

---------------------------------

 

Comment : กฟผ. โชว์นวัตกรรรมด้านไฟฟ้าประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ