ราช กรุ๊ป ตั้ง "ชูศรี เกียรติขจรกุล" เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ ที่จะเกษียณอายุ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล นับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนที่ 7 นับตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ปัจจุบัน นางสาวชูศรี ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ด้านการเงินของ กฟผ. ให้มีความมั่นคงและสามารถเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รอบรู้และเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า การลงทุน และการบริหารจัดการเงินทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความเป็นผู้นำ และยึดมั่นดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นางสาวชูศรี จะได้นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเข้ามาบูรณาการเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ และมูลค่ากิจการ 200,000 ล้านบาท ขององค์กรให้เดินหน้าและบรรลุผลสำเร็จในปี 2568

นางสาวชูศรี จบการศึกษาปริญญาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีทั่วไป) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรสำคัญต่างๆ ได้แก่ Postgraduate Certificate in Finance and Management จาก London School of Business and Finance สหราชอาณาจักร หลักสูตร Leadership for Inspiration for Senior Management สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Financial and Fiscal Management Program for Senior Executive ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ  หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

Comment : ราช กรุ๊ป ตั้ง "ชูศรี เกียรติขจรกุล" เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ