ปตท.แจ้งปิดบริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.     

          

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการปิดบริษัท PTT Regional Treasury Center PTE. LTD. (PTT RTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ที่ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

โดย PTT RTC จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับเป็นศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center : TC) ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต่อมาเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre : IBC) ปตท.จึงได้จัดตั้งบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT Treasury Center Company Limited : PTT TCC) สำหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท.ในประเทศไทย โดยได้รับโอนธุรกรรมทั้งหมดจาก PTT RTC และได้ดำเนินการปิดบริษัท PTT RTC แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.

Comment : ปตท.แจ้งปิดบริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.