บริษัท เออาร์วี ในกลุ่ม ปตท.สผ.จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย 

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยที่จัดตั้ง ได้แก่ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด (โรวูล่า) ,บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สไกลเลอร์) ,บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (วรุณา) และบริษัท แคริว่า(ประเทศไทย) จำกัด (แคริว่า) มีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 100%

โรวูล่า มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้านการสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ใต้ทะเล โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Advanced Artificial Intelligence, AI) เพื่อให้บริการแก่ธุรกิจทั้งในและนอกกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ,สไกลเลอร์ ให้บริการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และระบบอัตโนมัติต่างๆ ,วรุณา ให้บริการเครื่องบินไร้คนขับและเทคโนโลยีดาวเทียมในการสำรวจพื้นที่และประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะและการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน และแคริว่า เป็นเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพ ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการส่งเสริมและสร้างข้อมูลเชิงลึกให้แก่กลุ่มผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มธุรกิจในด้านสุขภาพและสาธารณสุข

 

Comment : บริษัท เออาร์วี ในกลุ่ม ปตท.สผ.จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย