UN ยกย่อง GGC 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก

23/09/2021 | 343 | Tags : GGC UN ยกย่อง GGC

 

 


นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า  GGC ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN)  เป็น 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก และ 1 ใน 2 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) 2 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก

 "GGC ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Untied Nation : UN) ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยการนำแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาวางกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการที่ครอบคลุม 4 ด้านสําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม และในฐานะที่บริษัทฯ เป็นสมาชิกที่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทำให้ปีนี้ GGC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD)ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ปัจจุบัน GGC มีการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน (No Poverty)  เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) และเป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

นอกจากนี้ GGC ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์หลัก อยู่ 3 เรื่องใหญ่ ๆ ที่จะดำเนินการภายใน 3-5 ปีข้างหน้า คือ

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Strengthen Business as Usual - BAU) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทาย

2. ยุทธศาสตร์การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Growth Portfolio) ต่อยอดทางธุรกิจไปสู่ด้านเคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมากขึ้น

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability Development) ด้วยการตั้งเป้าหมายและแผนงานสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน และการปรับรูปแบบดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เข้าสู่การสร้างสมดุลทางธุรกิจขององค์กร ด้วยการพัฒนากิจกรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน  (Transform CSR to CSV & SE Model)"

นับเป็นความภาคภูมิใจของ GGC กับบทบาทความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง GGC พร้อมแบ่งปันความสำเร็จนี้ในเวทีระดับโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่องค์กรและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป

Comment : UN ยกย่อง GGC 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ