ก.พลังงานจี้โซล่าร์รูฟฯเร่งขายไฟฟ้าภายใน30มิ.ย.

24/06/2015 | 1475 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานจี้โซล่าร์รูฟฯเร่งขายไฟฟ้าภายใน30มิ.ย.

       นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาล เปิดเผยว่า โครงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ที่รัฐให้การส่งเสริม ยังคงมีปัญหาในการออกใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ร่วมโครงการ  เนื่องจากยังไม่สามารถที่จะจัดให้บริการออกใบอนุญาตแบบจุดเดียว (วันสต๊อบเซอร์วิส) ได้ในขณะนี้   ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมที่จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ยังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์(ซีโอดี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

      กระทรวงพลังงานจึงแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่หมดที่ยังคงมีปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาต ติดต่อหน่วยงานการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญา คือทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เพื่อแจ้งเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ร่วมโครงการ  ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2558  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่รัฐกำหนดให้ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  เพราะกระทรวงพลังงานยังไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก  มิเช่นนั้นแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกตัดสิทธิ์ และถูกการไฟฟ้าแจ้งบอกเลิกสัญญา 

       ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ได้นั้น หลังจากที่ภาครัฐยกเว้นเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน( รง.4) ไปให้แล้ว แต่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าไปแล้ว ยังจะต้องยื่นขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคารหรือ ใบอนุญาต อ.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสำนักงานเขต  หลังจากนั้นจะต้องนำใบอ.มายื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์  เพื่อให้ออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จึงจะสามารถดำเนินการได้  ซึ่งเท่าที่ทางคณะทำงานตรวจพบปัญหา ยังมีหลายรายที่ยังติดขัดในเรื่องการขอใบ อ.1

        "กระทรวงพลังงานต้องรีบแจ้งให้ผู้ร่วมโครงการรีบดำเนินการ ในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆ หากติดขัดตรงไหนก็ต้องรีบประสานไปยังการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญา เพราะเส้นตายของโครงการโซลาร์รูฟท็อป ทั้งที่เป็นโครงการเดิมและที่เปิดให้ยื่นสมัครเข้ามาใหม่นั้น  กำหนดว่าจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน 30 มิ.ย.2558 นี้ หากไม่ดำเนินการให้ทัน ก็จะถูกบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะเป็นการเสียโอกาสสำหรับผู้ร่วมโครงการที่มีความตั้งใจอยากจะลงทุนจริงๆ "นายทวารัฐ กล่าว

        สำหรับโครงการโซลาร์รูฟท็อป ที่รัฐให้การส่งเสริมนั้นมีเป้าหมายการรับซื้อทั้งสิ้น 200 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงงานและอาคารพาณิชย์ จำนวน100 เมกะวัตต์ และบ้านที่อยู่อาศัยอีก100 กะวัตต์   ซึ่งเปิดรับสมัครไปตั้งแต่ปี 2556   แต่ยังมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยังไม่ครบตามเป้าหมายโดยเฉพาะในส่วนของกุ่มบ้านที่อยู่อาศัย  จึงเปิดรับสมัครอีกครั้ง เมื่อต้นปี2558 ที่ผ่านมา จำนวน 78.63 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นส่วนของพีอีเอ 42.94 เมกะวัตต์ และ กฟน. 35.69 เมกะวัตต์  โดยกำหนดระยะเวลาปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 2558 จนถึงขณะนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ในส่วนของ พีอีเอ 31.66 เมกะวัตต์  แต่ในส่วนของ กฟน. มีสมัครเข้ามาเพียง 4.9 เมกะวัตต์เท่านั้น ซึ่งยังเหลือจำนวนโควต้าอีกมาก

      ส่วนผู้สมัครในกลุ่มโรงงานและอาคารจำนวน 100 เมกะวัตต์ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้ามาเต็มตามเป้าหมายตั้งแต่ปี2556 นั้น  มีกำหนดเส้นตายที่ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 30 มิ.ย. 2558 เช่นเดียวกัน แต่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปได้เพียงประมาณ 22.3 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ  และพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มหนึ่งประมาณ20รายกำลังการผลิตรวมประมาณ 12.4 เมกะวัตต์ ที่ขายไฟฟ้าให้กับ กฟน. ยังมีปัญหาเรื่องใบอนุญาต จึงต้องรีบดำเนินการให้ทันก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2558 

-----------------------------

Comment : ก.พลังงานจี้โซล่าร์รูฟฯเร่งขายไฟฟ้าภายใน30มิ.ย.