ปตท.ร่วมลงทุนกับ TGES จัดตั้งบริษัท Optec 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่6/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (บริษัทย่อย ซึ่ง ปตท.ถือหุ้นร้อยละ100)จัดตั้งบริษัท พีทีทีแอนด์ทีจีอีเอส ออปเทคจำกัด (Optec) โดยร่วมทุนกับ บริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES) (บริษัทย่อย ซึ่ง Tokyo Gas Co., Ltd.ถือหุ้นร้อยละ 100) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60ล้านบาท โดยSMH และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51และ 49 ตามลำดับ ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี2565

Comment : ปตท.ร่วมลงทุนกับ TGES จัดตั้งบริษัท Optec
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ