โออาร์เข้าลงทุนในบริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด 

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. นน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) ครั้งที่34/2564 วันที่ 20กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด (ISGC) ในวงเงินไม่เกิน 192 ล้านบาท

โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ISGC มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน ISGC โดย ISGC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ KOUEN และแบรนด์อื่นๆ การลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Modulus จะเข้าลงนามในสัญญาจอง ซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

Comment : โออาร์เข้าลงทุนในบริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด