IRPC ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 8

15/11/2021 | 178 | Tags : IRPC ไออาร์พีซี DJSI


 


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯให้เติบโตไปพร้อมกัน

IRPC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ในกระบวนการผลิต การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพบุคลากรในองค์กร การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้ำ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนความมุ่งมั่นของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น "สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว" เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน           

Comment : IRPC ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 8
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ