บ้านปูตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่ยั่งยืน

20/12/2021 | 159 | Tags : บ้านปู BANPU

 


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือตลอดปี 2564 ถือเป็นความภาคภูมิใจของบ้านปู และสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่สอดคล้องกับจุดยืน "Smarter Energy for Sustainability: อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน" ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG อย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ และในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ขึ้น เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

นอกจากนี้ เราได้นำแนวปฏิบัติในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ขยายการเติบโตสู่การทำธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้น รองรับเทรนด์แห่งโลกอนาคตและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการประชุม COP26 โดยบ้านปูได้เร่งแผนการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเหมืองถ่านหิน แต่ยังคงมุ่งเน้นการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย"

สำหรับในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและรางวัลด้านความยั่งยืนรวม 7 รางวัล ได้แก่ 1) การได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG  2) การได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืน ระดับ Gold class ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดทำโดย S&P Global  โดยคัดเลือกจากเกณฑ์การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและมิติต่าง ๆ ทางสังคม  3) การได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่จากการประเมินของ Vigeo Eiris (Moody’s) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

4) รางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Silver จาก Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับการทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร  5) รางวัล Global Corporate Sustainability Award (GCSA) ประจำปี 2564 สาขารายงานความยั่งยืนดีเด่นในระดับ Silver ซึ่งจัดโดยสถาบัน Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) เพื่อยกย่องบริษัทในด้านความครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG  6) การได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งมุ่งเน้นความเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงหลัก ESG และ 7) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards 2021: Sustainability Awards of Honor สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป 

 

 

Comment : บ้านปูตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่ยั่งยืน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ