ราช กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award"

20/12/2021 | 198 | Tags : ราช กรุ๊ป RATCH


 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" 3 ปีต่อเนื่อง จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยนายนวพล ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ขวา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลจากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ 

รางวัลดังกล่าว เป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) โดยใช้กรอบการรายงานของมาตรฐาน GRI ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน

สำหรับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเสริมหนุนองค์กรที่เป็นสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ให้มีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรธุรกิจอย่างโปร่งใส และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 คือการผลักดันให้รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืน และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัทร่วมกัน

Comment : ราช กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ