ไทยออยล์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ online ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption ประจำปี พ.ศ. 2564 "รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน" (Spotlight on Clean Business) โดยบริษัทที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กร อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

Comment : ไทยออยล์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ