พพ.เดินหน้ากฏหมาย BEC ออกประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณและการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ในราชกิจนาบุเบกษาแล้ว

สาระสำคัญของประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นจะเกี่ยวข้องกับค่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบต่าง ๆ ประกอบได้ด้วย ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน ซึ่งอาคารก่อสร้างใหม่ใน 9 ประเภทอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานให้มีค่ามาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงนี้

สาระสำคัญของประกาศกระทรวง เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นจะเกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณของค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของแบบอาคารที่ออกแบบในระบบต่าง ๆ นประกอบไปด้วย ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานโดยรวมในอาคาร และมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลการตรวจประเมินฯ ว่าเจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินฯ ตามแบบ ออพ.01 และแบบ ออพ.02 และให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการตรวจประเมินฯ เป็นผู้รับรองเพื่อประกอบในการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้วกับการก่อสร้างอาคารใหม่ ใน 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า สถานบริหาร โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

Comment : พพ.เดินหน้ากฏหมาย BEC ออกประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานอาคาร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ