GPSC ส่งมอบโครงการ Light for a Better Life ให้ วษท.สระแก้ว 

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว ดำเนินโครงการ Light for a Better Life ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร ขนาด 30 กิโลวัตต์ โดย GPSC ร่วมกับ สวทช.นำนวัตกรรมเคลือบนาโนเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ ลดการจับเกาะของฝุ่น ยืดอายุการใช้งาน และลดภาระการบำรุงรักษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของวิทยาลัยฯ ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ จะนำไปต่อยอดกิจกรรมการเกษตรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนาให้เกิดรายได้ต่อไป

Comment : GPSC ส่งมอบโครงการ Light for a Better Life ให้ วษท.สระแก้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ