พีทีทีจีซี เสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจในกลุ่ม High Value Business (HVB) 

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% โดยบริษัทฯ ในการลงทุนในธุรกิจ High Value Business (HVB) ในบริษัท Allnex Holding GmbH ("กลุ่มบริษัทเป้าหมาย") นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29ธันวาคม 2564

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business ("HVB") ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเป้าหมายจะสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็สามารถหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ การเร่งสร้างนวัตกรรม และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

Comment : พีทีทีจีซี เสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจในกลุ่ม High Value Business (HVB)
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ