บีซีพีจี ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 

1. นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer & President) 

2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (President and Chief Operation Officer)

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

Comment : บีซีพีจี ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ