GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565


 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ (ลำดับที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ  (ลำดับที่ 5 จากขวา) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินธุรกิจในปี 2564 และแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนยเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

Comment : GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ