กฟผ.เดินหน้าโรงไฟฟ้าเทพา เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบ


กฟผ.เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบ

นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยในการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย    ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าเทพา  และท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าเทพา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ว่า  โครงการโรงไฟฟ้าเทพา   และท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก กฟผ. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ จนนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันในขั้นตอนการออกแบบโรงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นมิติที่ดีในการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าถ่านหินธรรมชาติ และชุมชนในระยะยาว      โดย ขอให้ กฟผ. รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้าต่อไป

ด้าน นายพล คงเสือ  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3    เปิดเผยว่า   การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3)    โครงการโรงไฟฟ้าเทพา  และท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าเทพา  จัดขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการจัดทำรายงานEHIA และเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

โครงการโรงไฟฟ้าเทพา มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1,100 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ใช้ถ่านหินคุณภาพดีนำเข้าจากต่างประเทศ  ประเภทซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง    โดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบ Pulverlized-coal Combustion Technology (PC) ระดับ Ultra-supercritical Boiler ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตรการควบคุมการปล่อยมลสารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อาทิ เครื่องกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน อุปกรณ์ดักจับไอปรอท  เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยน้ำทะเล

 นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมมลสารให้ดีขึ้น อาทิ การระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sox) จากปล่องโรงไฟฟ้าไม่เกิน  50  ส่วนในล้านส่วน  จากค่ามาตรฐาน  80 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nox)   จากปล่องโรงไฟฟ้าไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน จากค่ามาตรฐาน 200 ส่วนในล้านส่วน และฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP) จากปล่องโรงไฟฟ้าไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐาน 80 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น โดยโรงไฟฟ้าเทพาจะมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ    Real-time  ผ่านระบบออนไลน์    ส่งให้กรมควบคุมมลพิษตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ได้จัดทำร่างรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ และฉบับย่อที่เป็นการสรุปประเด็นสำคัญซึ่งประชาชนสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปกว่า 1,500 ฉบับ


"ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอศึกษาเอกสารฉบับหลักได้ที่หน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล  และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนร่วมรับทราบข้อมูล และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ. ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรการที่เสนอไว้        ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าเทพา  คือโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน มิติใหม่ของคนเทพา"  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3กล่าว


 สำหรับการรับฟังความคิดเห็น ค.3 จัดแบ่งเป็น 2 วัน    ได้แก่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เป็นการรับฟังความคิดเห็นฯ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเทพา และวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  เป็นการรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าเทพา ภายในงานมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 10,000 คน

Comment : กฟผ.เดินหน้าโรงไฟฟ้าเทพา เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบ