ปตท.ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด 


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) โดยให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (SMH เป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100) ซื้อหุ้นทั้งหมดของ PTTGL จาก ปตท. และจากบริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด (PTTEP BC) ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGL เท่ากันที่ร้อยละ 50

โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ปตท.และ PTTEP BC ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับ SMH ด้วยมูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 255 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 ภายหลังจากเงื่อนไขข้อบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ซึ่งหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าวSMH จะถือหุ้น PTTGL ทั้งหมด เพื่อให้ PTTGL มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ LNG อย่างครบวงจร และก้าวไปสู่ Global LNG player ตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.

Comment : ปตท.ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ