ปตท.เตรียมนำผลงานศิลปะหัวข้ออนาคตออกแบบได้โชว์สัญจร

03/08/2015 | 1889 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.เตรียมนำผลงานศิลปะหัวข้ออนาคตออกแบบได้โชว์สัญจร

            

         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม   ปตท.  ครั้งที่ 30   จัดโดย  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับปี 2558 นี้  จัดประกวดในหัวข้อ  "อนาคต...ออกแบบได้"  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน  นักเรียน  นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   ที่เกิดจากแนวคิด จินตนาการ  รวมทั้งจากประสบการณ์ของตน  โดยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวออกมาเป็นผลงานศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เฝ้ารับเสด็จฯ

            การประกวดในครั้งนี้ มีผลงานทั้งสิ้น  จำนวน  665  ชิ้น  จากศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน   545  คน  ผลการตัดสินมีรางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  4 รางวัล  รางวัลดีเด่น จำนวน  20  รางวัล  และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงและได้รับเกียรติบัตร จำนวน  106  ชิ้น  สำหรับการประกวดในหัวข้อ  "อนาคต...ออกแบบได้"  ในปีนี้  ได้แนวคิดจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน   ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย  จนบางครั้งมากเกินกว่าความต้องการแท้จริงของมนุษย์  โดยธรรมชาติได้ส่งสัญญานเตือนด้วยภัยพิบัติต่าง ๆ  อาทิ สภาวะโลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวน  มหาอุทกภัย  หรือเชื้อไวรัสสายพันธุ์แปลกใหม่  ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเสมือนการเตือนให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงผลกระทบ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต       

             มนุษย์ทุกคนต่างรับรู้ถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงได้ให้ความใส่ใจต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น   การรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ลดการปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศการสร้างนักวิทยาศาสตร์และส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์  รวมทั้งการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและเกื้อกูลกันและกัน  สิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมพร้อมในปัจจุบัน เพื่อให้อนาคตยังคงเป็นไปตามสิ่งที่มุ่งหวังไว้    การกระทำในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการวางอนาคตที่ยั่งยืน

        ทั้งนี้ ปตท. เตรียมนำผลงานที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกจากส่วนกลางไปร่วมจัดแสดงกับผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดเวทีสัญจร ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สำนักหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ? 18 กันยายน 2558และเวทีการประกวดสัญจร ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ? 16 ตุลาคม 2558 และ ณ หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 4 ? 30 ธันวาคม 2558

 

--------------------------------


Comment : ปตท.เตรียมนำผลงานศิลปะหัวข้ออนาคตออกแบบได้โชว์สัญจร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ