GGC รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคเอกชนผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน 

นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน ในงาน "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" จัดโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องไดมอนด์ฮอล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Comment : GGC รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคเอกชนผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ