บีซีพีจีคว้ารางวัล Best Clean Energy Community Solutions - Southeast Asia 2022 

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือบีซีพีจี ได้รับรางวัล cfi .co Awards 2022 (Capital Finance International) สาขา Best Clean Energy Community Solutions - Southeast Asia 2022 จากโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City-Clean Energy) โดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน ดิจิทัลเทคโนโลยี  รวมถึงการมุ่งสู่โครงการต้นแบบเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้  Capital Finance International Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล และองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น ทั่วโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  โดยผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการฯ และการลงคะแนนของผู้เข้าชม website ของ CFI .co

Comment : บีซีพีจีคว้ารางวัล Best Clean Energy Community Solutions - Southeast Asia 2022
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ