กพช.มีมติให้ ปตท.จัดหา LNG ระยะยาวเพิ่มอีก 1 ล้านตันต่อปี 

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565)  ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาข้อเสนอการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สัญญาระยะยาวของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมาก มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากการพัฒนาโครงการผลิต LNG แหล่งใหม่และการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยมีปริมาณจำกัด ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังมีความยืดเยื้อ รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเมียนมา

ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้ประเทศมีการผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง โดย ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดหา Spot LNG เข้ามาเป็นจำนวนมากและราคาของ Spot LNG มีราคาสูงและผันผวน ที่ประชุม กพช. จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดหา LNG เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวแทนการจัดหา Spot LNG เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด Spot LNG ประกอบกับประเทศไทยยังต้องมีการจัดหา LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ที่ประชุม กพช. จึงได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จัดหา LNG สัญญาระยะยาว ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีการลงนามแล้ว 5.2 ล้านตันต่อปี โดยนำต้นทุนการจัดหารวมเข้าไปคำนวณเฉลี่ยในราคา Pool โดยจะเริ่มส่งมอบ LNG ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นระยะเวลา 15-20 ปี และ กพช. ได้มอบหมายให้ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแลให้ราคา LNG ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพช.กำหนด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ

Comment : กพช.มีมติให้ ปตท.จัดหา LNG ระยะยาวเพิ่มอีก 1 ล้านตันต่อปี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ