เอ็กโก กรุ๊ป คว้าใบรับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้าประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กร ขยายสู่การร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของเครือข่ายภาคธุรกิจ ในโอกาสเดียวกันนี้ โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 เช่นกัน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป และบริษัทในกลุ่มมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปราศจากการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังคำขวัญที่ว่า "เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" ด้วยการจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนมีการสื่อสารแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องจากระดับบริหารสู่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้าใจนโยบายของเอ็กโก กรุ๊ป ว่า "คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน"

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2558 ซึ่งประกาศนียบัตรรับรองมีอายุ 3 ปี จากนั้นได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรองเป็นครั้งที่ 1 ในปี 2562 และครั้งที่ 2 ในปีนี้ นอกจากนี้เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก CAC อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มเอ็กโกเป็นสมาชิก CAC จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2559 และต่ออายุครั้งที่ 1 ในปี 2562 และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม) ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2561 และต่ออายุครั้งที่ 1 ในปีนี้

"การได้รับประกาศนียบัตรต่ออายุใบรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องของเอ็กโก กรุ๊ป นโยบายดังกล่าวไม่เพียงแสดงถึงความรับผิดชอบและการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แต่ยังเป็นการสนับสนุนความโปร่งใสในเครือข่ายภาคเอกชนและภาคธุรกิจไทยอีกด้วย" นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

CAC ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยความสมัครใจในรูปแบบของแนวร่วม (Collective Action) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ CAC จำนวน 1,245 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ผ่านการรับรองว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการคอร์รัปชันจำนวน 491 บริษัท

 

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป คว้าใบรับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ