GPSC ต้อนรับคณะ สอท. สหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมธุรกิจไฟฟ้า 

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (สอท.สหรัฐฯ) ประจำประเทศไทย นำโดย นายสกอตต์ บาร์โตส ที่ปรึกษาด้านพลังงานอาวุโส พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมและการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ G-Cell ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงแบบ SemiSolid แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน และโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการขยะครบวงจรแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Comment : GPSC ต้อนรับคณะ สอท. สหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมธุรกิจไฟฟ้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ