กระทรวงพลังงานขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG 

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามขั้นตอน ซึ่งคาดว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน จะแจ้งวันที่เริ่มต้นใช้สิทธิให้ทราบโดยเร็วที่สุด ในระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ

 

Comment : กระทรวงพลังงานขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ