GPSC รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2565 

คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน รักษาการผู้จัดการส่วนนโยบายความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับโล่รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมติดต่อกันปีที่ 3 ในงานพิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) ประจำปี 2565 จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2060 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้อง Deja Vu โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Comment : GPSC รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2565
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ