บอร์ดไทยออยล์ มีมติตั้ง "นพดล ปิ่นสุภา" รักษาการ CEO

23/09/2022 | 397 | Tags : ไทยออยล์ TOP CEO TOPบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2565 วันที่ 23กันยายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้งนายนพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ขอลาออก เนื่องจากเกษียณอายุงาน โดยมีผลต้งัแต่วันที่30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

Comment : บอร์ดไทยออยล์ มีมติตั้ง "นพดล ปิ่นสุภา" รักษาการ CEO
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ