กฟผ. - Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว


 


 

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามสัญญาความร่วมมือ การศึกษาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) และพลังงานทางเลือก (Clean Energy) กับ Mr.Kimiho Sakurai - Associate Director Division Director Business Development Division บริษัท Chiyoda Corporation และ Mr.Arihiro Nakamura - General Manager Infrastructure EPC Management Office Plant Engineering Division Industrial Infrastructure Group บริษัท Mitsubishi Corporation พร้อมด้วย ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. ในฐานะพยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ที่ประชุม The Second Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting (AGGPM) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เปิดเผยว่า การร่วมมือแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ระหว่าง กฟผ. บริษัท Chiyoda Corporation และ บริษัท Mitsubishi Corporation ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS รวมถึงเทคโนโลยีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และการใช้เชื้อเพลิงแอมโมเนีย สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกผลิตไฟฟ้า ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ ณ เวที COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา

Comment : กฟผ. - Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว