สปช.แถลงผลงานปฏิรูปพลังงาน18 ด้านก่อนหมดวาระ6 ก.ย.นี้

31/08/2015 | 2172 | Tags : News cate_sub_2_1

 สปช.แถลงผลงานปฏิรูปพลังงาน18 ด้านก่อนหมดวาระ6 ก.ย.นี้


    นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล โฆษกกรรมาธิการปฎิรูปพลังงาน เปิดเผยในงานแถลงผลงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ว่า  สปช. ได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูประบบพลังงานทั้ง 18 ประเด็น ประกอบด้วย 

1.ระบบราคาเชื้อเพลิงที่มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

2. บทบาท หน้าที่ และการใช้ประโชยน์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบาย และการกำกับกิจการพลังงาน

4. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านพลังงาน (NEIA)

5. การกำกับกิจการพลังงานทุกประเภทที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ หรือ มีอำนาจเหนือตลาด

6. การจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม

7. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

8. การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า(PDP)

9. การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าเสรี

10. การบริหารกิจการขายส่งและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า (System Operator)และตลาดการซื้อขายไฟฟ้าภายในแผนPDP 2015-2036

11. โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคมอาเซียนและภูมิภาคข้างเคียง

12. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

13.การปฏิรูปการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐและเอกชนในระบบ ESCO และ BEC

14. การปฏิรูปกฎหมายด้านพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน

15. การปฏิรูปพลังงานชีวภาพ

16. การแยกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และกรมอนุรักษ์พลังงาน

17. โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี

18. โครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

         ทั้งนี้ข้อเสนอทั้ง  18 ข้อ ได้ถูกกำหนดเป็น 8 แนวทางการปฏิรูป ได้แก่ 1.ปฏิรูประบบราคาเชื้อเพลิงและกองทุนน้ำมัน เพื่อการแข่งขันเสรี ในราคาที่เป็นธรรม,
2.ลดการผูกขาดในกิจการไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันตลอดสายการผลิต.ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ, 
3.ให้ประชาชนและชุมชน ติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองอย่างเสรีและขายส่วนที่เหลือเข้าระบบในราคาเป็นธรรม
4.ให้มีผู้แทนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับกิจการพลังงาน
,วางแผนการใช้เชื้อเพลิง พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า,จัดตั้งและบริหาร ศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ 5.ให้ชุมชนร่วมบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม 6.ปฏิรูปกฏระเบียบและโครงสร้างหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานชีวภาพ
7.ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคมอาเซียนและภูมิภาคข้างเคียงและเป็นตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า 8.ส่งเสริมการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

     ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้นำเสนอรัฐบาลไปหมดแล้ว  โดยข้อเสนอบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้ว  อาทิ การปรับโครงสร้างพลังงาน และลดการผูกขาดตลาดน้ำมันของค่ายน้ำมันรายใหญ่ และการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว  ส่วนข้อเสนอที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐที่จะดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม สปช.ได้ปฏิบัติภาระกิจเสร็จแล้ว  และจะหมดวาระ  6  ก.ย. 2558 

..................

Comment : สปช.แถลงผลงานปฏิรูปพลังงาน18 ด้านก่อนหมดวาระ6 ก.ย.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ