ครม.เห็นชอบงบกลางกว่า 300 ล้านบาท ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซ LPG 

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 302.50 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในระหว่างวันที่ 1 - 24 ตุลาคม 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ

"การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซ LPG  แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยกระทรวงพลังงานเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพง" ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

 

 

Comment : ครม.เห็นชอบงบกลางกว่า 300 ล้านบาท ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซ LPG
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ