GC รับมอบรางวัล SET Sustainability Award 2022 : Award of Honor 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที    โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ปี 2565 (SET Sustainability Award of Honor) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ที่ประกอบด้วย มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

"นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ที่ผ่านมา GC ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย ความสำเร็จนี้ GC ไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่เราได้จับมือกับ "พันธมิตร" "ผู้เชี่ยวชาญ" "ภาคสังคม"  ขับเคลื่อนทั้งในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความสำเร็จ ผมขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ที่ร่วมส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย และขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกองค์กรที่จะร่วมกันสร้างให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต"  ดร.คงกระพัน กล่าว

Comment : GC รับมอบรางวัล SET Sustainability Award 2022 : Award of Honor
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ