IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2565 "รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจ  มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) 

นอกจากนี้ IRPC ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRPC ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

"IRPC ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพิจารณาให้ IRPC ได้รับรางวัลเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาลตลอดมา ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ"

Comment : IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ