GGC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC  ได้รับผลการประเมิน ระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  จากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project (CDP)  ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นระดับที่ขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ระดับ C Awareness Level)

นายไพโรจน์ สมุทธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ GGC เปิดเผยว่า GGC มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนรากฐานของความยั่งยืน ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมทั้งการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

GGC ตั้งเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงร้อยละ 20 จากการดำเนินธุรกิจตามปกติภายในปี 2573 และพัฒนาธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  ( Net Zero) การตั้งเป้าหมายดังกล่าวนับเป็นความท้าทายและโอกาสในการขับเคลื่อน GGC สู่การเป็นหนึ่งในองค์กรด้านความยั่งยืนในระดับสากล

Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลของ CDP เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดย CDP มีการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D- โดยค่าเฉลี่ยการประเมินองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และค่าเฉลี่ยการประเมินกลุ่มเคมีภัณฑ์อยู่ที่ระดับ B- นับเป็นความภาคภูมิใจของ GGC ที่สามารถสร้างความสำเร็จแบบก้าวกระโดดคว้าผลประเมินระดับ A- ในปี 2565

Comment : GGC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ