GPSC โชว์ 3 นวัตกรรมไอเดียสร้างสรรค์เวที GPSC YSI ซีซั่น 5 

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ GPSC Young Social Innovator 2022 (GPSC YSI) ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะความสามารถผ่านโครงการ GPSC YSI ซึ่งเป็นโครงการที่ GPSC ให้ความสำคัญในการยกระดับการศึกษาของไทย โดยการเปิดเวทีเพื่อเป็นสนามประลองด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เยาวชนนำองค์ความรู้ ด้านวิชาการแขนงต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนมาสู่การทำโครงงานที่สามารถต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนและสังคม  ภายใต้แนวคิด "พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)" ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานจัดส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า 450 ทีม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทการประกวด ประกอบด้วย ประเภทผลิตภัณฑ์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  และประเภทกระบวนการและบริการ

 "โครงการ GPSC YSI 2022 มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมา สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนและสถานศึกษามีความตื่นตัวทางด้านวิชาการที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพของเยาวชน  นำองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ เช่น การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาสู่การต่อยอดโครงงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์  สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบในเชิงสร้างสรรค์สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ซึ่งบริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุน ผลักดันผลงานเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้ต่อยอดไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป" นายศิริเมธกล่าว

 ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขัน GPSC YSI คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกผลงานจนเหลือ 30 ทีม เพื่อเข้าค่ายบ่มเพาะองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งแต่ละทีมได้พัฒนาโครงงานจนสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านเข้าสู่รอบตัดสินในครั้งนี้ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทการประกวด ประกอบด้วย

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ทีม YSI07P : เสือซุ่มขยุ้มหลังคา

ชื่อผลงาน นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลตรึงเอนไซม์ไลเปสเพื่อประยุกต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่

ทีม YSI18I : Friends Unite

ชื่อผลงาน เครื่องดูดน้ำลายขนาดพกพาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการและบริการ ได้แก่

ทีม YSI22S : Triple Seeds

ชื่อผลงาน แพลตฟอร์มการลงทุนคาร์บอนเครดิตเพื่อสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยและการขับเคลื่อนคาร์บอนฐานศูนย์อย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตแผ่นยางรมควัน

โดยทีมชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ส่วนทีมที่เหลืออีก 21 ทีม จะได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 7 ผลงาน เหรียญเงินจำนวน 6 ผลงาน และเหรียญทองแดงจำนวน 8 ผลงาน พร้อมเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน

 โครงการ GPSC YSI  มีเป้าหมายในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกระแสโลกที่กำลังก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นส่วนสำคัญของนโยบายองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนในโครงการ GPSC YSI ส่งผลงานเข้าแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเยาวชนสามารถเข้าชิงรางวัลในระดับเวทีนานาชาติมากกว่า 22 รางวัล  หนึ่งในตัวอย่างโครงงานของ  GPSC YSI  ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ โครงการผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ (NUALLAOR) ของเยาวชนโครงการ YSI รุ่นที่ 4 ประจำปี 2021 ซึ่งสามารถผลักดันตนเองนำผลงานสู่การต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสังคม

นอกจากนี้ ยังมีผลงานต่างๆ ที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติหลายเวที อาทิ เวที Seoul International Invention Fair ณ สาธารณรัฐเกาหลี, เวที International British Innovation, Invention, Technology Exhibition หรือ IBIX ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และ The International Invention, Innovation and Technology Exhibition หรือ ITEX ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่เป็นเลิศของเยาวชนไทยในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Comment : GPSC โชว์ 3 นวัตกรรมไอเดียสร้างสรรค์เวที GPSC YSI ซีซั่น 5
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ